Aktualne akty prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

WYTYCZNE KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE MEDYCYNY PRACY dotyczące kryteriów zdrowotnych w zakresie narządu wzroku i słuchu, których spełnienie warunkuje zdolność do wykonywania pewnych, najczęściej spotykanych rodzajów prac, w tym kierowania w ramach obowiązków służbowych, niepodlegającemu Ustawie o transporcie drogowym.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004r. Nr 2, poz. 15, ze zmianami Dz. U. z 2011r. Nr 88, poz. 503)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

wzór KARTY BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów:
tresc_rozporzadzenia.doc
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4