Informacje

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia rentgenowska mieści się na parterze przychodni WOMP i jest łatwo dostępna dla pacjentów zdrowych, chorych i niepełnosprawnych (winda w budynku i podjazd dla osób niepełnosprawnych przed przychodnią) i otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz.7.00 do 14.30.

W związku z zakupem nowego aparatu ultrasonograficznego ARIETTA S60 firmy Hitachi Ltd. od 10.06.2020r. istnieje możliwość odpłatnego wykonania następujących badań USG:

 • USG J. BRZUSZNEJ,
 • USG UKŁADU MOCZOWEGO,
 • USG TKANEK MIĘKKICH (dołu pachowego, pachwinowego, dołu podkolanowego, policzka),
 • USG JAM OPŁUCNOWYCH
 • USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH
 • USG SZYI
 • USG ŚLINIANEK
 • USG TARCZYCY
 • USG PIERSI
 • USG JĄDER

Szczegóły, rejestracja pacjentów oraz cennik dostępne w Pracowni RTG pod nr telefonu 17-854-64-71 w godz. 7.15 – 14.15.

Odpłatne badania USG nie wymagają posiadania skierowania przez pacjenta.

W naszej pracowni wykonywane są badania z zakresu rentgenodiagnostyki konwencjonalnej stanowiącej jeden z podstawowych działów diagnostyki medycznej, szczególnie w grupie chorób mających największe znaczenie społeczne czyli urazy, nowotwory i choroby układu krążenia.

Radiografia pozwala na ocenę wielkości, zarysów i struktury wewnętrznej narządów i służy przede wszystkim do badań układu kostnego, narządów klatki piersiowej (szczególnie płuc) i układu moczowego.

Wykonujemy zdjęcia przeglądowe i celowane z obrębu:

 • kończyny górnej i dolnej,
 • kręgosłupa,
 • czaszki,
 • narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej.

Przyjmujemy skierowania ( bezwzględny wymóg ich posiadania ) do badań zlecanych przez: lekarzy medycyny pracy zatrudnionych w WOMP (badania okresowe, profilaktyczne i przy przyjęciu do pracy dla pracowników zakładów pracy i firm, które podpisały umowę z WOMP o wykonanie takich badań) ,

 • lekarzy z Poradni Chorób Zawodowych zatrudnionych w WOMP (opiniujących i orzekających o chorobach zawodowych w zależności od narażenia zawodowego pracowników),
 • lekarzy specjalistów: chirurga, urologa, okulisty, neurologa,i laryngologa przyjmujących w przychodni WOMP
 • lekarzy medycyny rodzinnej (mających umowę z NFZ i przyjmujących w ramach WOMP),
 • lekarzy z gabinetów prywatnych i z zewnątrz (nie posiadających umowy z WOMP – badania odpłatne – cennik usług w rejestracji rtg i sekcji finansowo-księgowej p.201).

Znaczną część działalności naszej pracowni stanowi wykonywanie badań rtg na potrzeby medycyny pracy.

Zadaniem jej jest kontrolowanie stanu zdrowia pracowników przy pomocy badań okresowych i profilaktycznych oraz poznanie wpływu na zdrowie człowieka wszelkich czynników związanych z pracą. W oparciu o poznanie tych czynników medycyna pracy dąży do ustalenia takich warunków pracy, które są najbardziej zgodne z możliwościami pracownika i do wyłączenia związanego z pracą ryzyka zawodowego tj. narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia w pracy zawodowej.

Można wśród tych czynników wyróżnić:

 • czynniki mechaniczne (mogą być przyczyną urazu)
 • czynniki fizyczne (ciśnienie, hałas, wstrząsy, wibracje, wilgotność, natężenie światła, promieniowanie cieplne, nadfioletowe, jonizujące, prąd elektryczny, ultradźwięki, temperatura, zapylenie pyłami związków nietrujących (pylice, pneumopatie),
 • czynniki chemiczne lub fizykochemiczne (działanie trujących związków chemicznych, z którymi pracownik stryka się w czasie wykonywania pracy zawodowej).

Długotrwałe oddziaływanie któregoś w powyższych czynników na organizm pracownika może spowodować powstanie choroby zawodowej.

Orzecznictwo lekarskie w przypadku chorób zawodowych opiera się na wielu badaniach często także (w zależności od charakteru narażenia zawodowego) na badaniu rtg.

KONTAKT

– Technicy i rejestracja RTG

(17) 854-64-71

rtg@womp.rzeszow.pl