Zadania statutowe

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy,
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w realizacji tych zadań,
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
 • prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych uzupełniających świadczenia związane z działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w tym również na zasadach określonych w art. 12 i 14 ustawy o służbie medycyny pracy
 • przeprowadzanie ponownego badania lekarskiego w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku osób badanych lub podmiotów kierujących na badania niezgadzających się z treścią orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza niezatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250).
 • wykonywanie innych zadań z zakresu medycyny pracy zleconych przez Województwo Podkarpackie.