Poradnia Chorób Zawodowych

Pacjent zgłaszający się po raz pierwszy na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej powinien posiadać:

  1. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej.
  2. Kartę oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej. pobrania)
  3. Kserokopie wszystkich posiadanych świadectw pracy.
  4. Posiadaną dokumentację lekarską.
  5. Kserokopie dokumentacji medycznej dotycząca badań profilaktycznych z całego okresu zatrudnienia.

W przypadku podejrzenia pylicy płuc wskazane jest posiadanie aktualnego RTG klatki piersiowe.

Wykaz chorób zawodowych

Dz.U. 2009r. Nr 105, poz. 869

Choroby zawodowe Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego
1 2
1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez następujące substancje chemiczne: w przypadku zatruć ostrych – 3 dni,
w przypadku zatruć przewlekłych –
w zależności od rodzaju substancji
2. Gorączka metaliczna 3 dni
3. Pylice płuc:
1) pylica krzemowa
2) pylica górników kopalń węgla
3) pylico-gruźlica
4) pylica spawaczy
5) pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe
6) pylica talkowa
7) pylica grafitowa
8) pylice wywoływane pyłami metali
nie można określić
nie można określić
nie można określić
nie można określić
nie można określićnie można określić
nie można określić
nie można określić
4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
1) rozległe zgrubienia opłucnej
2) rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia
3) wysięk opłucnowy
nie można określić
nie można określić
3 lata
5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60 % wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30 % przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń 1 rok
6. Astma oskrzelowa 1 rok
7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:
1) postać ostra i podostra
2) postać przewlekła
1 rok
3 lata
8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne 1 dzień
9. Byssinoza 7 dni
10. Berylowa nie można określić
11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych nie można określić
12. Alergiczny nieżyt nosa 1 rok
13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym 1 rok
14. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym 2 lata
15. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:
1) guzki głosowe twarde
2) wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych
3) niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią
2 lata
2 lata
2 lata
16. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:
1) ostra choroba popromienna uogólniona
po napromieniowaniu całego ciała
lub przeważającej jego części
2) ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej
3) przewlekłe popromienne zapalenie skóry
4) przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego
5) zaćma popromienna
2 miesiące

1 miesiąc

nie można określić
nie można określić
10 lat

17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:
1) rak płuca, rak oskrzela2) międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej3) nowotwór układu krwiotwórczego4) nowotwór skóry5) nowotwór pęcherza moczowego

6) nowotwór wątroby

7) rak krtani

8) nowotwór nosa i zatok przynosowych

9) nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%

indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu
indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu
indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu
indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu
indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu
indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu
indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu
indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu
indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka
18. Choroby skóry:
1) alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
2) kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
3) trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze
4) drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych
5) grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt
6) pokrzywka kontaktowa
7) fotodermatozy zawodowe
2 lata
1 miesiąc
1 miesiąc1 miesiąc1 miesiąc2 miesiące
2 lata
19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:
1) przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki
2) przewlekłe zapalenie kaletki maziowej
3) przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej
4) przewlekłe zapalenie okołostawowe barku
5) przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej
6) zmęczeniowe złamanie kości
1 rok
1 rok
1 rok1 rok
1 rok
1 rok
20. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:
1) zespół cieśni w obrębie nadgarstka
2) zespół rowka nerwu łokciowego
3) zespół kanału de Guyona
4) uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
21. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz 2 lata
22. Zespół wibracyjny:
1) postać naczyniowo-nerwowa
2) postać kostno-stawowa
3) postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa
1 rok
3 lata
3 lata
23. Choroby wywołane praca w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:
1) choroba dekompresyjna
2) urazy ciśnieniowe
3) następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem
5 lat
3 dni
3 dni
24. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:
1) udar cieplny albo jego następstwa
2) wyczerpanie cieplne albo jego następstwa
3) odmroziny
1 rok
1 rok
1 rok
25. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:
1) alergiczne zapalenie spojówek
2) ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym
3) epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki
4) zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi
5) zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego
6) centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego
1 rok
3 dni1 rok3 lata10 lat

3 lata

26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa nie można określić