Badania Uczniów / Studentów

UWAGA !!!

 

Uczniowie i studenci proszeni są o zgłaszanie się do Rejestracji ogólnej (parter, p lewej stronie od wejścia) w godzinach 7:00-10:00 w celu założenia karty badań. NA BADANIA PROSZĘ PRZYCHODZIĆ NA CZCZO, aby prawidłowo przeprowadzić badania laboratoryjne. Po pobraniu materiału w laboratorium można spożywać posiłki (np. własny prowiant).onadto informujemy, iż od poniedziałku do czwartku będą przyjmowani uczniowie/studenci BEZ REZERWACJI INTERNETOWEJ w zależności od ilości dostępnych wolnych miejsc do lekarz

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie realizuje badania:

– kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

–  uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Wyżej wymienione badania wykonywane są na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, z podstawową jednostką służby medycyny pracy na terenie województwa podkarpackiego. Prosimy, aby realizujący badania w tych jednostkach zapoznali się z obowiązującymi  zasadami rejestracji.

Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, z uwzględnieniem informacji o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich.

Osoby zgłaszające się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie  w celu wykonywania badania lekarskiego winny posiadać:

  1. oryginał skierowania / skierowań wystawionych przez szkołę lub uczelnię wyższą opatrzone oznaczeniem placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczęci, zawierające jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON oraz pieczątkę lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz podpis,
  2. dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
  3. kserokopię dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze szpitala lub dokumentację z leczenia w poradni specjalistycznej).
  4. okulary, soczewki kontaktowe wraz z pojemnikiem na ich przetrzymywanie, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
  5. oświadczenie o stanie zdrowia pacjenta ––  (kliknij żeby pobrać).

Uczniowie/studenci powinni zgłaszać się na badania na czczo.

WAŻNE!

Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań  (w przypadku osób  poniżej 16 roku życia  rodzic lub opiekun prawny musi być obecny przy badaniu lekarskim, osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia jeśli zgłaszają się na badania bez  rodzica czy opiekuna prawnego powinny posiadać pisemną zgodę w/w osób na przeprowadzenie takich badań –  druk oświadczenie  do pobrania w  rejestracji WOMP w Rzeszowie  lub ze strony internetowej)

Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki  zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 437).

Badania sanitarno – epidemiologiczne uczniów, studentów i doktorantów

W związku z pytaniami dotyczącymi finansowania lekarskich badań sanitarno-epidemiologicznych uczniów, studentów i doktorantów uprzejmie informujemy, że umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Rzeszowie zostały zawarte wyłącznie na świadczenia zdrowotne wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów i nie obejmują badań sanitarno-epidemiologicznych wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 8 ust. 1 ww. ustawy lekarskie badania sanitarno-epidemiologiczne uczniów, studentów i doktorantów powinny być finansowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. z Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach umowy na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, nieodpłatnie dla ubezpieczonych uczniów, studentów i doktorantów kształcących się do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba badana i  należy dostarczyć  go  placówce dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji medycznej.

Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie, wnoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie, do  wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

W przypadku staży, praktyk, szkoleń organizowanych poza placówką  dydaktyczną, podmiotem odpowiedzialnym za organizację i zapewnienie badań jest szkoła/uczelnia lub pracodawca, u którego staże, praktyki będą się odbywać.