Poradnia Konsultacyjno-Odwoławcza

Odwołania od orzeczeń

Przeprowadzane są w Poradni Konsultacyjno-Odwoławczej i dotyczą:

 • Badań profilaktycznych
 • Nauczycieli – urlop na poratowanie zdrowia
 • Kierowców
 • innych przewidzianych w przepisach prawa

Procedura badania w trybie odwoławczym:

 • Od orzeczenia wydanego w I instancji odwołać się może zainteresowana strona zgodnie
  z Pouczeniem umieszczonym na wydanym Orzeczeniu/Zaświadczeniu (tryb i termin wniesienia odwołania, organ uprawniony do przeprowadzenia badania odwoławczego).
 • Odwołanie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem lekarza, który wydał sporne Zaświadczenie.
 • Lekarz ten, ma obowiązek przesłania dokumentacji do Poradni Konsultacyjno-Odwoławczej wraz z:
 • wnioskiem lekarza o wykonanie badania w trybie odwoławczym,
 • Kartą badania,
 • Orzeczeniem/Zaświadczeniem, od którego wniesiono odwołanie,
 • Skierowaniem (jeżeli było wystawione np. przez pracodawcę),
 • Wykonanymi konsultacjami i badaniami oraz pozostałą dokumentację medyczną,
 • Po otrzymaniu kompletu dokumentacji od lekarza osoba, której dotyczy orzeczenie jest wzywana (telefonicznie lub listownie) na badanie do Poradni Konsultacyjno-Odwoławczej,
 • Po przeprowadzeniu badania w trybie odwoławczym, wydawane zostaje ostateczne zaświadczenie lekarskie.