Badania kierowców

 

 

REJESTRACJA NA BADANIA

Badania osób ubiegających się o odzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi są realizowane wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub internetowym ustaleniu terminu badania.

Wstępną rezerwację terminu badania należy przeprowadzić za pomocą INTERNETOWEJ REZERWACJI TERMINU BADANIA w systemie „erecepcja24”.

Instrukcja zakładania konta w systemie „womp.erecepcja24.pl”

 1. Wpisujemy w pasku przeglądarki https://womp.erecepcja24.pl
 2. Klikamy przycisk „Nie masz jeszcze konta”.
 3. Wypełniamy wszystkie niezbędne pola zgodnie z poleceniami na ekranie. Podany w procesie rejestracji adres email jest jednocześnie loginem.
 4. Po wpisaniu kodu weryfikacyjnego na podanego w procesie rejestracji email otrzymamy hasło do sytemu. Na ten adres email będzie również wysłane potwierdzenie oraz przypomnienie terminu rezerwacji.
 5. Po zalogowaniu, w polu „Umów wizytę” wybieramy interesujący nas termin oraz RODZAJ BADANIA:
  KIEROWCY – badania pierwszorazowe lekarskie i psychologiczne
  oraz
  KIEROWCY – badania ponowne/kontrolne, stan zdrowia.
  Do dyspozycji będziemy mieć tylko wolne terminy.
 6. Na podanego emala otrzymamy potwierdzenie założenia rezerwacji.
 7. Można zarezerwować wyłącznie jeden termin – zmiana terminu będzie możliwa tylko po rezygnacji z wcześniejszego i wybraniu nowego terminu.

 

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.978)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegajacych się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 250)

wykonujemy badania:

 

I. Badania lekarskie kierowców (wszystkich kategorii) w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami na wniosek osoby:

 • ubiegającej się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub innymi pojazdami silnikowymi,
 • przedłużającej ważność prawa jazdy określonej kategorii ,
 • ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia,
 • występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne lub o przedłużenie ważności tego dokumentu.

 

II. Kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub decyzją starosty:

 • kierującej motorowerem lub innym pojazdem silnikowym, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka  działającego podobnie do alkoholu,
 • posiadającej prawo jazdy, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia.

Zgodnie z przepisami Ustawy o kierujących pojazdami badania osób skierowanych przez ww. organy wykonywane są wyłącznie w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy. Dla Województwa Podkarpackiego jest to Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie.

 

Badania Kierowców są wykonywane odpłatnie zgodnie z Rozporządzeniem MZ (Dz.U. 2014 poz. 949) oraz aktualnym cennikiem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

 

INFORMACJA DLA KIEROWCY

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Na badania należy zgłosić sie z:

 • oryginałem skierowania z policji / starostwa,
 • dowodem osobistym (każdorazowo przy badaniu należy okazać dowód tożsamości),
 • prawem jazdy (jeżeli nie zostało zatrzymane),
 • książeczką wojskową (jeśli posiada) i ewentualnym orzeczeniem komisji wojskowej,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego w przypadku występowania choroby/chorób przewlekłych i stosowanego leczenia,
 • w przypadku występowania problemów neurologicznych – karta konsultacyjna neurologiczna wypełniona przez neurologa,
 • w przypadku występowania problemów diabetologicznych – karta konsultacyjna diabetologiczna wypełniona przez diabetologa lub innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy,
 • w przypadku odbycia leczenia szpitalnego i/lub w poradni specjalistycznej należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej (karta informacyjna leczenia szpitalnego i/lub historia choroby z poradni specjalistycznej),
 • osoby pobierające świadczenia rentowe lub posiadające stopień niepełnosprawności powinny posiadać aktualne orzeczenie ZUS lub orzeczenie komisji o niepełnosprawności

 

POZOSTAŁE WYMAGANIA – JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA BADANIA

 • należy być na czczo (co najmniej 12 godzin od ostatniego posiłku),
 • jeżeli istnieje potrzeba codziennego zażywania leków, to w dniu badania należy je przyjąć popijając wodą,
 • osoby stale przyjmujące leki powinny zaprać je ze sobą lub posiadać ich spis,
 • w dniu badania osoby powinny być wypoczęte, nie powinny stosować wcześniej używek (alkohol, papierosy, substancje psychoaktywne),
 • osoby używające okularów (soczewek kontaktowych) powinny posiadać je przy sobie,
 • osoby używające aparatu słuchowego powinny posiadać go przy sobie,
 • jeżeli uprawniony lekarz zleci dodatkową konsultację specjalistyczną, konieczne będzie ponowne zgłoszenie się do Ośrodka w wyznaczonym terminie.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do uzupełnienia przed badaniem:

Oświadczenie_-_upoważnienie_do_uzyskania_informacji_o_stanie_zdrowia

Oświadczenie o stanie zdrowia KIEROWCY

Skala senności

Kwestionariusz EuroSAS

Pozostałe dokumenty:

Karta_konsultacji_neurologicznej

Karta_konsultacji_diabetologiczne

W przypadku uzyskania decyzji negatywnej istnieje możliwość odwołania się
w ciągu (14 dni) poprzez złożenie wypełnionego wniosku w siedzibie WOMP
w Rzeszowie.

Wniosek o ponowne badanie