Promocja zdrowia to proces, który ma umożliwić ludziom coraz lepszą kontrolę nad czynnikami kształtującymi ich zdrowie, a tym samym tworzyć podstawy do poprawy ich stanu.

Karta Ottawska, WHO 1986

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie jest Ośrodkiem promującym zdrowie na terenie zakładów pracy województwa podkarpackiego. Wchodzi w skład Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, które bezpośrednio podlegają Krajowemu Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi. Instytut ten pełni rolę Narodowego Biura Kontaktowego w Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia.

Jednym z najważniejszych zadań statutowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie jest „programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w realizacji tych zadań” (ustawa z dn. 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy, art. 6 pkt. 5).

Podejmowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy działania w zakresie promocji zdrowia w miejscu pracy spotykają się z dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców, jak też pracowników. Programy promocji zdrowia są to zorganizowane działania prozdrowotne, mające na celu podniesienie zdrowia na wyższy poziom, jak też aktywność zmierzająca do traktowania zdrowia jako wartości. Są to z reguły na wiele lat zarysowane działania obejmujące wiele zakładów pracy w danym regionie. Do współpracy angażowani są lekarze medycyny pracy sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami, jak też inni pracownicy medyczni. Pracodawcy oczekują coraz szerzej zakrojonych działań w tym zakresie, lecz niechętnie angażują w ich realizacje własne środki finansowe, gdyż nie są do realizacji tych programów zobligowani przepisami prawa. Wieloletnie doświadczenia i dowody naukowe wskazują, że profilaktyka i promocja zdrowia są tańsze od medycyny naprawczej, zatem wygenerowanie środków finansowych w tym celu gwarantuje powodzenie w realizacji programów promocji zdrowia.

Struktura i działalność

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy,
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w realizacji tych zadań,
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
 • prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych uzupełniających świadczenia związane z działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w tym również na zasadach określonych w art. 12 i 14 ustawy o służbie medycyny pracy
  rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich stwierdzających brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kierowców /Dz.U. Nr 69 poz.772/.
 • wykonywanie innych zadań z zakresu medycyny pracy zleconych przez Województwo Podkarpackie.

Status prawny jednostki

WOMP jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej zarejestrowanym w rejestrze:

 • zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Podkarpackiego pod numerem  000000010000;
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000000542.

Statut

Do pobrania statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

Rada Społeczna WOMP

Mariola Zajdel-Ostrowska

przewodnicząca

Adam Drozd

członek

Roman Jakim

członek

Łukasz Pieróg

członek

Dariusz Sobieraj

członek