Czym jest Promocja Zdrowia w miejscu pracy?

„Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom by zmieniali swój styl życia na sprzyjający ich zdrowiu”

M.P.O’ Donnell

W Polsce podobnie jak w innych państwach Unii Europejskiej głównym miejscem wdrażania programów zdrowotnych są zakłady pracy. Jest kilka powodów ku temu:

 1. Grupy pracownicze zorganizowane są w określone zespoły.
 2. Zespoły te znajdują się w konkretnych pomieszczeniach firmy, w ustalonych godzinach pracy.
 3. Łatwo więc jest zaplanować dla nich i przeprowadzić pewne działania prozdrowotne.
 4. Łatwo także koordynować przebieg działań.
 5. Wśród pracowników istnieją naturalne więzi wynikające ze wspólnie spędzonego w pracy czasu, przy wspólnych zadaniach, czy problemach.
 6. Istnieje możliwość bieżącej wymiany doświadczeń między uczestnikami programu w trakcie jego trwania i tworzenia się grup wsparcia koleżeńskiego.
 7. W każdym zakładzie można wyłonić lokalnych liderów promocji zdrowia cieszących się dużym autorytetem pośród załogi. Ich pozyskanie daje pewność powodzenia programu i realizacji jego celów w danej firmie.
 8. Ważne jest, że samo środowisko pracy często pozostaje nieobojętne dla organizmu, a w połączeniu z niezdrowym stylem życia decyduje nierzadko o znacznym ryzyku wystąpienia pewnych chorób (np. u palaczy pracujących w narażeniu na czynniki rakotwórcze wzrasta znacznie ryzyko nowotworów, zwłaszcza płuc).

Programy promocji zdrowia można zatem dostosowywać do potrzeb danego zakładu pracy, uwzględniając narażenie na czynniki szkodliwe.

Korzyści

Korzyści płynące z wdrożenia programu promocji zdrowia

Dla pracodawcy:

 • poprawa relacji społecznych wśród pracowników
 • zmniejszone koszty absencji chorobowej
 • zmniejszone koszty związane z fluktuacją kadr
 • budowanie dobrego publicznego wizerunku firmy
 • pojmowanie przez pracodawcę zdrowia jako kapitału

Dla pracowników:

 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób
 • zwiększenie świadomości nt. właściwych zachowań prozdrowotnych
 • wzrost odpowiedzialności za własne zdrowie i pojmowanie go jako wartości
 • konsekwentne przestrzeganie kontrolnych badań lekarskich

Programy promocji zdrowia

Programy Promocji Zdrowia opracowane przez pracowników WOMP w Rzeszowie i realizowane w zakładach pracy i szkołach na terenie województwa podkarpackiego:

Każdy zakład pracy może realizować swój program promocji zdrowia, dostosowany do potrzeb zdrowotnych pracowników i możliwości. WOMP wspólnie z pracodawcą i załogą firmy określi cele programu i sposób jego wdrożenia. Realizacja zakładowego programu promocji zdrowia będzie służyć wzmocnieniu publicznego wizerunku firmy, kreowanego przez zdrową załogę.

Program „Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych”

Projekt ‘Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych’ jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera, Stowarzyszenie „Łódzki Klub Amazonka”, PBS Spółka z o.o. oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie i jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach programu Innowacje Społeczne.

Celem projektu jest włączenie profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących w profilaktykę niektórych typów nowotworów poprzez opracowanie modelu działań profilaktycznych trwale zintegrowanego z opieką profilaktyczną uwzględniającą różne aspekty zdrowia pracowników. Aby zwiększyć skuteczność podjętej inicjatywy w działania profilaktyczne zostaną włączeni również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Innowacyjność projektu polega na kompleksowym podejściu do ochrony zdrowia pracowników oraz włączenia wszystkich służb do aktywnych działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia pracujących. Nacisk zostanie również położony na zwiększenie świadomości zdrowotnej poprzez stałą edukację, która jest nieodłącznym i niezwykle skutecznym elementem profilaktyki.